ބީލަން

ހަކަތައިގެ ޤާނޫނުގެ 6ވަނަ ބާނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކާއި އެއާގުޅޭ ގަވާއިދުތައް ހެދުން

24 ނޮވެމްބަރ 2021 (IUL)438-CCD/438/2021/345

  • Submission Date
    13 Dec 2021 10:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-CCD/438/2021/345 24 ނޮވެމްބަރ 2021