ބީލަން

ހަކަތައިގެ ޤާނޫނުގެ 6ވަނަ ބާނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކާއި އެއާގުޅޭ ގަވާއިދުތައް ހެދުން

24 ނޮވެމްބަރ 2021 (IUL)438-CCD/438/2021/345

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    13 ޑިސެމްބަރ 2021 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-CCD/438/2021/345 24 ނޮވެމްބަރ 2021