ބީލަން

ވޯޓަރ ރިސޯސަސް ކޮންޒަވޭޝަން އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން” ގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

3 ޖަނަވަރީ 2022 (IUL)438-GCF/438/2022/03

  • Registration Date
    09 Jan 2022 10:00
  • Submission Date
    12 Jan 2022 10:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-GCF/438/2022/03 3 ޖަނަވަރީ 2022