ބީލަން

ވޯޓަރ ރިސޯސަސް ކޮންޒަވޭޝަން އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން” ގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

3 ޖަނަވަރީ 2022 (IUL)438-GCF/438/2022/03

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    9 ޖަނަވަރީ 2022 10:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    12 ޖަނަވަރީ 2022 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-GCF/438/2022/03 3 ޖަނަވަރީ 2022