ބީލަން

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާއިން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި މާކެޓިންގ ޕްލޭނެއް އަދި ބްރޭންޑް އައިޑެންޓިޓީއެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

11 ޖަނަވަރީ 2022 (IUL)438-GCF/438/2022/11

  • Registration Date
    16 Jan 2022 10:00
  • Submission Date
    19 Jan 2022 10:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-GCF/438/2022/11 11 ޖަނަވަރީ 2022