ބީލަން

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާއިން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި މާކެޓިންގ ޕްލޭނެއް އަދި ބްރޭންޑް އައިޑެންޓިޓީއެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

11 ޖަނަވަރީ 2022 (IUL)438-GCF/438/2022/11

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    16 ޖަނަވަރީ 2022 10:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    19 ޖަނަވަރީ 2022 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-GCF/438/2022/11 11 ޖަނަވަރީ 2022