ބީލަން

ވޯޓަރ ރިސޯސަސް ކޮންޒަވޭޝަން އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

12 ޖަނަވަރީ 2022 (IUL)438-GCF/438/2022/16

  • Registration Date
    18 Jan 2022 10:00
  • Submission Date
    23 Jan 2022 10:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-GCF/438/2022/16 12 ޖަނަވަރީ 2022