ބީލަން

ވޯޓަރ ރިސޯސަސް ކޮންޒަވޭޝަން އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

12 ޖަނަވަރީ 2022 (IUL)438-GCF/438/2022/16

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    18 ޖަނަވަރީ 2022 10:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    23 ޖަނަވަރީ 2022 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-GCF/438/2022/16 12 ޖަނަވަރީ 2022