ބީލަން

ފެނާއި ބެހޭގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމާއި އެކަމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ތައްޔާރުކޮށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަށްރަށުގައި ހިންގުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

26 ޖަނަވަރީ 2022 (IUL)438-GCF/438/2022/23

  • Registration Date
    02 Feb 2022 10:00
  • Submission Date
    06 Feb 2022 10:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-GCF/438/2022/23 26 ޖަނަވަރީ 2022