ބީލަން

ފެނާއި ބެހޭގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމާއި އެކަމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ތައްޔާރުކޮށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަށްރަށުގައި ހިންގުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

26 ޖަނަވަރީ 2022 (IUL)438-GCF/438/2022/23

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    2 ފެބްރުއަރީ 2022 10:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    6 ފެބްރުއަރީ 2022 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-GCF/438/2022/23 26 ޖަނަވަރީ 2022