ބީލަން

‘ޕްރިޕްރޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ތާރޑް ނޭޝަނަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓު ދަ ޔޫ.އެން.އެފް.ސީ.ސީ.ސީ’ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ކޮރަލް ރީފް އަދި މެރިން ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ ސެކްޓަރގެ އެސެސްމަންޓްތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

14 މާޗް 2022 (IUL)438-CCD/438/2022/75

  • Submission Date
    27 Mar 2022 10:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-CCD/438/2022/75 14 މާޗް 2022
1 (IUL)438-CCD/438/2022/40 24 ފެބްރުއަރީ 2022