ބީލަން

‘ޕްރިޕްރޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ތާރޑް ނޭޝަނަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓު ދަ ޔޫ.އެން.އެފް.ސީ.ސީ.ސީ’ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ކޮރަލް ރީފް އަދި މެރިން ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ ސެކްޓަރގެ އެސެސްމަންޓްތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

24 ފެބްރުއަރީ 2022 (IUL)438-CCD/438/2022/40

  • މަޢުލޫމާތު ސެޝަން ބާއްވާ ތާރީޚް
    3 މާޗް 2022 10:00:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    9 މާޗް 2022 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-CCD/438/2022/75 14 މާޗް 2022
1 (IUL)438-CCD/438/2022/40 24 ފެބްރުއަރީ 2022