ބީލަން

‘ޕްރިޕްރޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ތާރޑް ނޭޝަނަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓު ދަ ޔޫ.އެން.އެފް.ސީ.ސީ.ސީ’ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ކޮރަލް ރީފް އަދި މެރިން ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ ސެކްޓަރގެ އެސެސްމަންޓްތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

24 ފެބްރުއަރީ 2022 (IUL)438-CCD/438/2022/40

  • Information Session Date
    03 Mar 2022 10:00
  • Submission Date
    09 Mar 2022 10:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-CCD/438/2022/75 14 މާޗް 2022
1 (IUL)438-CCD/438/2022/40 24 ފެބްރުއަރީ 2022