ބީލަން

ޓޫ އިން ވަން ކޮންވާޓިބަލް 2 ލެޕްޓޮޕް ކޮމްޕިއުޓަރ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

14 އޭޕްރިލް 2022 (IUL)438-ICTU/438/2022/108

  • Submission Date
    26 Apr 2022 10:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-ICTU/438/2022/225 15 ޖޫން 2022
1 (IUL)438-ICTU/438/2022/108 14 އޭޕްރިލް 2022