ބީލަން

ޓޫ އިން ވަން ކޮންވާޓިބަލް 2 ލެޕްޓޮޕް ކޮމްޕިއުޓަރ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް – 2 ވަނަ އިޢުލާނު

15 ޖޫން 2022 (IUL)438-ICTU/438/2022/225

  • Submission Date
    27 Jun 2022 10:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-ICTU/438/2022/225 15 ޖޫން 2022
1 (IUL)438-ICTU/438/2022/108 14 އޭޕްރިލް 2022