ބީލަން

ޓޫ އިން ވަން ކޮންވާޓިބަލް 2 ލެޕްޓޮޕް ކޮމްޕިއުޓަރ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް – 2 ވަނަ އިޢުލާނު

15 ޖޫން 2022 (IUL)438-ICTU/438/2022/225

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    27 ޖޫން 2022 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-ICTU/438/2022/225 15 ޖޫން 2022
1 (IUL)438-ICTU/438/2022/108 14 އޭޕްރިލް 2022