ބީލަން

އިކުޕްމަންޓްސް އަދި ސްޕެއަރސް ސަޕްލައިކޮށް ޑެލިވަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

4 ޖުލައި 2022 (IUL)438-GCF/438/2022/257

  • Registration Date
    12 Jul 2022 12:00
  • Submission Date
    18 Jul 2022 10:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-GCF/438/2022/257 4 ޖުލައި 2022