ބީލަން

އިކުޕްމަންޓްސް އަދި ސްޕެއަރސް ސަޕްލައިކޮށް ޑެލިވަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

4 ޖުލައި 2022 (IUL)438-GCF/438/2022/257

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    12 ޖުލައި 2022 12:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    18 ޖުލައި 2022 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-GCF/438/2022/257 4 ޖުލައި 2022