ޢާއްމު އިޢުލާނު

އެންހާންސިންގ ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ތްރޫ އެންވަޔަރަންމަންޓަލީ ރެޒިލިއަންޓް އައިލެންޑްސް (އެންދެރި) ޕްރޮޖެކްޓުން ހައްދުންމަތީގެ ރަށްތަކަށް ދެވޭ ކުދި މާލީ އެހީ

16 އޯގަސްޓް 2022 (IUL)438-ENV/438/2022/302

  • Deadline Date
    19 Oct 2022 14:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-ENV/438/2022/302 16 އޯގަސްޓް 2022