ޢާއްމު އިޢުލާނު

އެންހާންސިންގ ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ތްރޫ އެންވަޔަރަންމަންޓަލީ ރެޒިލިއަންޓް އައިލެންޑްސް (އެންދެރި) ޕްރޮޖެކްޓުން ހައްދުންމަތީގެ ރަށްތަކަށް ދެވޭ ކުދި މާލީ އެހީ

16 އޯގަސްޓް 2022 (IUL)438-ENV/438/2022/302

  • ސުންގަޑި ތާރީޚު
    19 އޮކްޓޯބަރ 2022 14:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2022/302 16 އޯގަސްޓް 2022