ބީލަން

އެނަރޖީ ސަޕްލައި އެންޑް ޑިމާންޑް ސްޓަޑީ ތައްޔާރުކުރުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

12 މާޗް 2023 (IUL)438-CCD/438/2023/119

  • Submission Date
    22 Mar 2023 11:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-CCD/438/2023/119 12 މާޗް 2023