ބީލަން

އެނަރޖީ ސަޕްލައި އެންޑް ޑިމާންޑް ސްޓަޑީ ތައްޔާރުކުރުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

12 މާޗް 2023 (IUL)438-CCD/438/2023/119

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    22 މާޗް 2023 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-CCD/438/2023/119 12 މާޗް 2023