ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ސްޕެޝަލިސްޓް(އެލިމިނޭޓިން ޕަރސިސްޓަންޓް އޯގަނިކް ޕޮލޫޓަންޓްސް ތްރޫ ސްއުންޑް މެނޭޖްމަންޓް އޮފް ކެމިކަލްސް)

14 މާޗް 2023 (IUL)438-HRU/438/2023/121

  • Deadline Date
    21 Mar 2023 12:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-HRU/438/2023/121 14 މާޗް 2023