ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ސްޕެޝަލިސްޓް(އެލިމިނޭޓިން ޕަރސިސްޓަންޓް އޯގަނިކް ޕޮލޫޓަންޓްސް ތްރޫ ސްއުންޑް މެނޭޖްމަންޓް އޮފް ކެމިކަލްސް)

14 މާޗް 2023 (IUL)438-HRU/438/2023/121

  • ސުންގަޑި ތާރީޚު
    21 މާޗް 2023 12:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-HRU/438/2023/121 14 މާޗް 2023