ބީލަން

ހއ.ބާރަށު ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ވޭސްޓް ހޭންޑްލިންގް ފެސިލިޓީ ޤާޢީމްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

14 މާޗް 2023 (IUL)438-ENV/438/2023/1

  • Information Session Date
    19 Mar 2023 11:00
  • Submission Date
    28 Mar 2023 10:00
Round Reference No. Published Date
3 (IUL)438-ENV/438/2023/225 8 މެއި 2023
1 (IUL)438-ENV/438/2023/1 14 މާޗް 2023