ބީލަން

ހއ.ބާރަށު ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ވޭސްޓް ހޭންޑްލިންގް ފެސިލިޓީ ޤާޢީމްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު – ރައުންޑް 3

8 މެއި 2023 (IUL)438-ENV/438/2023/225

  • Information Session Date
    11 May 2023 11:00
  • Submission Date
    21 May 2023 11:00
Round Reference No. Published Date
3 (IUL)438-ENV/438/2023/225 8 މެއި 2023
1 (IUL)438-ENV/438/2023/1 14 މާޗް 2023