ބީލަން

ހއ.ބާރަށު ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ވޭސްޓް ހޭންޑްލިންގް ފެސިލިޓީ ޤާޢީމްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު – ރައުންޑް 3

8 މެއި 2023 (IUL)438-ENV/438/2023/225

  • މަޢުލޫމާތު ސެޝަން ބާއްވާ ތާރީޚް
    11 މެއި 2023 11:00:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    21 މެއި 2023 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
3 (IUL)438-ENV/438/2023/225 8 މެއި 2023
1 (IUL)438-ENV/438/2023/1 14 މާޗް 2023