ބީލަން

ސައުތް އޭޝިޔާ ނޭޝަނަލް އޯޒޯން އޮފިސަރސް ނެޓްވޯރކް މީޓިންގ އަދި ޓްވިނިންގ ކަސްޓަމްސް އެންޑް ނޭޝަނަލް އޯޒޯން އޮފިސަރސް ވޯރކްޝޮޕް’ ބޭއްވުމަށްޓަކައި ވެނިއު އަދި ކޭޓަރިންގ ސަރވިސް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

27 މާޗް 2023 (IUL)438-ENV/438/2023/122

  • Submission Date
    05 Apr 2023 10:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-ENV/438/2023/122 27 މާޗް 2023