ބީލަން

ސައުތް އޭޝިޔާ ނޭޝަނަލް އޯޒޯން އޮފިސަރސް ނެޓްވޯރކް މީޓިންގ އަދި ޓްވިނިންގ ކަސްޓަމްސް އެންޑް ނޭޝަނަލް އޯޒޯން އޮފިސަރސް ވޯރކްޝޮޕް’ ބޭއްވުމަށްޓަކައި ވެނިއު އަދި ކޭޓަރިންގ ސަރވިސް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

27 މާޗް 2023 (IUL)438-ENV/438/2023/122

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    5 އޭޕްރިލް 2023 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2023/122 27 މާޗް 2023