ބީލަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ (އެމް.އީ.ސީ.ސީ.ޓީ) ގެ ބޭނުމަށް 10 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް – ދެވަނަ އިޢުލާން

16 މެއި 2023 (IUL)438-ICTU/438/2023/256

  • Submission Date
    28 May 2023 11:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-ICTU/438/2023/256 16 މެއި 2023
1 (IUL)438-ICTU/438/2023/222 30 އޭޕްރިލް 2023