ބީލަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ (އެމް.އީ.ސީ.ސީ.ޓީ) ގެ ބޭނުމަށް 10 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

30 އޭޕްރިލް 2023 (IUL)438-ICTU/438/2023/222

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    11 މެއި 2023 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-ICTU/438/2023/256 16 މެއި 2023
1 (IUL)438-ICTU/438/2023/222 30 އޭޕްރިލް 2023