ބީލަން

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާރވް އޮފީހުގެ ” އެޓޯލް ރޭންޖަރ 1″ ލާންޗު މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

4 ޖޫން 2023 (IUL)438-AU/1/2023/19

  • Information Session Date
    06 Jun 2023 13:00
  • Submission Date
    14 Jun 2023 10:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-AU/1/2023/19 4 ޖޫން 2023