ބީލަން

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާރވް އޮފީހުގެ ” އެޓޯލް ރޭންޖަރ 1″ ލާންޗު މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

4 ޖޫން 2023 (IUL)438-AU/1/2023/19

  • މަޢުލޫމާތު ސެޝަން ބާއްވާ ތާރީޚް
    6 ޖޫން 2023 13:00:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    14 ޖޫން 2023 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-AU/1/2023/19 4 ޖޫން 2023