ބީލަން

އިންޓަރގްރޭޓެޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެންޑް ލޯ އެމިޝަން ޓްރާންސްޕޯޓް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް މަޝްރޫއިން އިލެކްޓްރިކް ބައިކް އަދި އިލެކްޓްރިކް ބައިކް ޑޮކިންގް ސްޓޭޝަން ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

14 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 (IUL)438-ENV/438/2023/350

  • Information Session Date
    04 Oct 2023 10:00
  • Submission Date
    15 Oct 2023 10:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-ENV/438/2023/350 14 ސެޕްޓެމްބަރ 2023