ބީލަން

އިންޓަރގްރޭޓެޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެންޑް ލޯ އެމިޝަން ޓްރާންސްޕޯޓް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް މަޝްރޫއިން އިލެކްޓްރިކް ބައިކް އަދި އިލެކްޓްރިކް ބައިކް ޑޮކިންގް ސްޓޭޝަން ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

14 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 (IUL)438-ENV/438/2023/350

  • މަޢުލޫމާތު ސެޝަން ބާއްވާ ތާރީޚް
    4 އޮކްޓޯބަރ 2023 10:00:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    15 އޮކްޓޯބަރ 2023 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2023/350 14 ސެޕްޓެމްބަރ 2023