ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ޕްރޮޖެކްޓް އެސިސްޓެންޓް (ނޭޝަނަލް އޯޒޯން ޔުނިޓްގެ ޕްރޮޖެކްޓް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޔުނިޓް)

25 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 (IUL)438-HRU/438/2023/475

  • Deadline Date
    04 Oct 2023 12:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-HRU/438/2023/475 25 ސެޕްޓެމްބަރ 2023