ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ޕްރޮޖެކްޓް އެސިސްޓެންޓް (ނޭޝަނަލް އޯޒޯން ޔުނިޓްގެ ޕްރޮޖެކްޓް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޔުނިޓް)

25 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 (IUL)438-HRU/438/2023/475

  • ސުންގަޑި ތާރީޚު
    4 އޮކްޓޯބަރ 2023 12:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-HRU/438/2023/475 25 ސެޕްޓެމްބަރ 2023