ބީލަން

ބ. ފުޅަދޫގައި ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކައުކުރާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން

31 ޖަނަވަރީ 2018 (IUL)438-WS/438/2018/42

  • Information Session Date
    15 Feb 2018 13:15
  • Submission Date
    22 Feb 2018 13:15
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-WS/438/2018/42 31 ޖަނަވަރީ 2018