ބީލަން

ބ. ފުޅަދޫގައި ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކައުކުރާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން

31 ޖަނަވަރީ 2018 (IUL)438-WS/438/2018/42

  • މަޢުލޫމާތު ސެޝަން ބާއްވާ ތާރީޚް
    15 ފެބްރުއަރީ 2018 13:15:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    22 ފެބްރުއަރީ 2018 13:15:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-WS/438/2018/42 31 ޖަނަވަރީ 2018