ބީލަން

އައްޑޫ ސިޓީ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ ޤާއިމްކުރާ ސައިޓް ހުސްކުރުން

3 މާޗް 2020 (IUL)438-WMPC/438/2020/63

  • Registration Date
    08 Mar 2020 13:00
  • Information Session Date
    08 Mar 2020 10:00
  • Submission Date
    10 Mar 2020 10:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-WMPC/438/2020/185 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
1 (IUL)438-WMPC/438/2020/63 3 މާޗް 2020