ބީލަން

އައްޑޫ ސިޓީ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ ޤާއިމްކުރާ ސައިޓް ހުސްކުރުން

3 މާޗް 2020 (IUL)438-WMPC/438/2020/63

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    8 މާޗް 2020 13:00
  • މަޢުލޫމާތު ސެޝަން ބާއްވާ ތާރީޚް
    8 މާޗް 2020 10:00:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    10 މާޗް 2020 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-WMPC/438/2020/185 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
1 (IUL)438-WMPC/438/2020/63 3 މާޗް 2020