ޑިޕާޓްމަންޓްތައް

ކޯޕޮރޭޓް

  • އިޞްލާޙު ކުރެވުނު 25 ޖުލައި 2016

ކޯޕޮރޭޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދުގެ ޗެޕްޓަރ 7ން ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ކުރުމަށް ލާޒިމުކުރާ ކަންތައްތަކުގެތެރެއިން ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ އޮނިގަނޑުން މިނިސްޓްރީއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މެންޑޭޓު ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ފައިސާއާއި މުދަލާބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތަކާއި، އިދާރީ ކަންކަމާއި، މުވައްޒަފުންނާާގުޅޭ ކަންކަން ރާވައި ހިންގާ، މޮނީޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުމެވެ. މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީގެ ޑިޕާޓްމަންޓުތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ ކަންކަމުގައި އިދާރީގޮތުން ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަންދީ މޮނީޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުމެވެ.

ޑިޕާޓުމެންޓު ޓީމު