ބީލަން

ބޯޓު ” އުފުލި 3 ” ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމާ ބެހޭ

21 މެއި 2020 (IUL)438-PRCU/1/2020/13

  • Submission Date
    21 May 2020 13:00

 

ނޯޓު:

  • ނީލަމަށް މިހާތަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ މަތީ އަގަކީ 35،123.00 (ތިރީސް ފަސް ހާސް އެއްސަތޭކަ ތޭވީސް) ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ.

    24 މެއި 2020

  • ނީލަމަށް މިހާތަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ މަތީ އަގަކީ 35،123.00 (ތިރީސް ފަސް ހާސް އެއްސަތޭކަ ތޭވީސް) ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ.

    25 މެއި 2020

  • ނީލަމަށް މިހާތަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ މަތީ އަގަކީ 40،173.00 (ސާޅީސް ހާސް އެއްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ތިނެއް) ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ.

    26 މެއި 2020

  • ނީލަމަށް މިހާތަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ މަތީ އަގަކީ 40،173.00 (ސާޅީސް ހާސް އެއްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ތިނެއް) ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ.

    27 މެއި 2020

Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-PRCU/1/2020/13 21 މެއި 2020