ބީލަން

ބޯޓު ” އުފުލި 3 ” ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމާ ބެހޭ

11 ޖޫން 2020 (IUL)438-PRCU/1/2020/15

 • Submission Date
  21 Jun 2020 13:00
 • ނީލަމަށް މިހާތަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ މަތީ އަގަކީ 40،173.00 (ސާޅީސް އެއް ހާސް) ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ.

    11 ޖޫން 2020

 • ނީލަމަށް މިހާތަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ މަތީ އަގަކީ 46،700.00 (ސާޅީސް ހަ ހާސް ހަތް ސަތޭކަ) ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ.

    12 ޖޫން 2020

 • ނީލަމަށް މިހާތަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ މަތީ އަގަކީ 52،513.89 (ފަންސާސް ދެ ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ތޭރަ ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ނުވަ ލާރި) އެވެ.

    13 ޖޫން 2020

 • ނީލަމަށް މިހާތަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ މަތީ އަގަކީ 58،624.90 (ފަންސާސް އަށް ހާސް ހަ ސަތޭކަ ސައްވީސް ރުފިޔާ ނުވަދިހަ ލާރި) އެވެ.

    14 ޖޫން 2020

 • ނީލަމަށް މިހާތަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ މަތީ އަގަކީ 68،513.89 (ފަސްދޮޅަސް އަށް ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ތޭރަ ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ނުވަ ލާރި) އެވެ.

    15 ޖޫން 2020

 • ނީލަމަށް މިހާތަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ މަތީ އަގަކީ 85،000 (އަށްޑިހަ ފަސް ހާސް ރުފިޔާ) އެވެ.

    16 ޖޫން 2020

 • ނީލަމަށް މިހާތަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ މަތީ އަގަކީ 85،000 (އަށްޑިހަ ފަސް ހާސް ރުފިޔާ) އެވެ.

    17 ޖޫން 2020

 • ނީލަމަށް މިހާތަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ މަތީ އަގަކީ 91،513.89 (ނުވަދިހަ އެއް ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ތޭރަ ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ނުވަ ލާރި) އެވެ.

    18 ޖޫން 2020

 • ނީލަމަށް މިހާތަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ މަތީ އަގަކީ 91،513.89 (ނުވަދިހަ އެއް ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ތޭރަ ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ނުވަ ލާރި) އެވެ.

    19 ޖޫން 2020

 • ނީލަމަށް މިހާތަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ މަތީ އަގަކީ 97,500.00 (ނުވަދިހަ ހަތް ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ރުފިޔާ) އެވެ.

    20 ޖޫން 2020

 • ނީލަމަށް މިހާތަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ މަތީ އަގަކީ 127،513.87 (އެެއް ލައްކަ ހަތާވީސް ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ތޭރަ ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ހަތް ލާރި) އެވެ.

    21 ޖޫން 2020

Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-PRCU/1/2020/15 11 ޖޫން 2020