ބީލަން

ފިނިކުރާ ނިޒާމްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ އެޗްސީއެފްސީ ގޭހުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާ ފްލޭމަބަލް ރެފްރިޖަރެންޓްތައް ބޭނުންކުރާއިރު އަމަލު ކުރާނެގޮތުގެ އަތްމަތީ ފޮތް ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުން

16 އޯގަސްޓް 2020 (IUL)438-ENV/438/2020/127

  • Submission Date
    23 Aug 2020 11:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-ENV/438/2020/127 16 އޯގަސްޓް 2020