ބީލަން

ގދ. ތިނަދޫގައި ޤާއިމްކުރަމުންދާ ފެން ހިންދާ ނިޒާމު ޕެރޮޖެކްޓްގެ ސުޕަރވިޒަން ކޮންސަލްޓެންސީގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް

17 އޯގަސްޓް 2020 (IUL)438-WS/438/2020/140

  • Registration Date
    31 Aug 2020 13:00
  • Submission Date
    03 Sep 2020 10:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-WS/438/2020/140 17 އޯގަސްޓް 2020