ބީލަން

މޫސުމީ ބަދަލުތަކާގުޅޭ ކޮސްޓް ސިނޭރިއޯޒް އެސެސްމަންޓެއް ތައްޔާރުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

7 އޮކްޓޯބަރ 2020 (IUL)438-CCD/438/2020/174

  • Submission Date
    21 Oct 2020 11:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-CCD/438/2020/174 7 އޮކްޓޯބަރ 2020