ބީލަން

ގްރީން އޮފީސް ބިލްޑިންގ ގެ ފަރުމާއަށް ބްރީމް ސަރޓިފައި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަދަލުތައް ގެނައުން

28 އޮކްޓޯބަރ 2020 (IUL)438-CCD/438/2020/186

  • Submission Date
    16 Nov 2020 11:30
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-CCD/438/2020/186 28 އޮކްޓޯބަރ 2020