ބީލަން

ިފިނިކުރާ ނިޒާމްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ އެޗްސީއެފްސީ ގޭހުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާ ފްލޭމަބަލް ރެފްރިޖަރެންޓްތައް ބޭނުންކުރާއިރު އަމަލު ކުރާނެގޮތުގެ އަތްމަތީ ފޮތް ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުމަށް

1 ޑިސެމްބަރ 2020 (IUL)438-ENV/438/2020/228

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    10 ޑިސެމްބަރ 2020 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2020/228 1 ޑިސެމްބަރ 2020