ބީލަން

ިފިނިކުރާ ނިޒާމްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ އެޗްސީއެފްސީ ގޭހުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާ ފްލޭމަބަލް ރެފްރިޖަރެންޓްތައް ބޭނުންކުރާއިރު އަމަލު ކުރާނެގޮތުގެ އަތްމަތީ ފޮތް ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުމަށް

1 ޑިސެމްބަރ 2020 (IUL)438-ENV/438/2020/228

  • Submission Date
    10 Dec 2020 11:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-ENV/438/2020/228 1 ޑިސެމްބަރ 2020