ބީލަން

ބޮއިލަރ އަށް ބޭނުންވާ ވޯޓަރ ޓްރީޓްމަންޓް ކެމިކަލް ރ.ވަންދޫއަށް ސަޕްލައި ކުރުން

3 ޑިސެމްބަރ 2020 (IUL)438-WMPC/438/2020/220

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    14 ޑިސެމްބަރ 2020 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-WMPC/438/2020/220 3 ޑިސެމްބަރ 2020