ބީލަން

ސްޓެންޑަރޑްސް އެންޑް ލޭބަލިންގް އާއި ބެހޭ ގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ކެމްޕެއިން އެކުލަވާލުން

14 ޑިސެމްބަރ 2020 (IUL)438-CCD/438/2020/196

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    22 ޑިސެމްބަރ 2020 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-CCD/438/2020/196 14 ޑިސެމްބަރ 2020