ބީލަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓަށް ބޭނުންވާ މައިކްރޮސޮފްޓް 365 ލައިސަންސް ވިއްކާ ޑިޕްލޯއި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

27 ޖަނަވަރީ 2021 (IUL)438-ICTU/438/2021/19

  • Submission Date
    10 Feb 2021 10:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-ICTU/438/2021/19 27 ޖަނަވަރީ 2021