ބީލަން

ގްރައުންޑް ވޯޓަރ ރިސޯސަސް އެންޑް ދިޒައިން އޮފް އެކުއިފަޔަރ ރިޗާރޖް ސިސްޓަމް ފޯރ 17 އައިލެންޑްސް

7 ފެބްރުއަރީ 2021 (IUL)438-GCF/438/2021/27

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    11 ފެބްރުއަރީ 2021 12:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    18 ފެބްރުއަރީ 2021 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-GCF/438/2021/27 7 ފެބްރުއަރީ 2021